Enran Xing

First Year 

Undergraduate school: Nanjing University, China

Hometown: Tianjin, China

 

About Enran

Hobbies: Practicing Tai-chi, reading books, running

 

Contact:

exing2@wisc.edu